Sign up or login to see prices and to request offers

心肌标志物抗体 (119)

查看所有产品

肌钙蛋白I和肌钙蛋白复合物抗体 (43)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4T21

MAb
Cat.#

4T21cc

MAb
Cat.#

4TC2

MAb
Cat.#

4T45

MAb
1G11

肌钙蛋白T抗体 (12)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

RC4T19

MAb
RecChim406
Cat.#

4T19cc

MAb
Cat.#

4T19

MAb

肌钙蛋白C抗体 (3)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4TC2

MAb
Cat.#

4T27cc

MAb
7B9cc

ProBNP, BNP和NT-proBNP抗体 (18)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4BNP2 / 4BNP2cc

MAb
Cat.#

4NT1cc

MAb
Cat.#

4NT1

MAb

肌红蛋白抗体 (3)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4M23

MAb

PAPP-A 抗体 (1)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4PD4

MAb
PAPP30

IGFBP-4 抗体 (8)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4IGF4

MAb

其他心肌标志物抗体 (31)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4ST2

MAb
Cat.#

4F29

MAb
Cat.#

4LA7cc

MAb
Cat.#

4CD40

MAb

心肌标志物抗原 (18)

查看所有产品

PAPP-A 抗原 (0)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

8PA1

MAb
N/A

IGFBP-4 抗原 (2)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

8ILG4

MAb
Cat.#

8NGP4

MAb

CRP抗原 (1)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

8C72

MAb

注册我们的电子新闻

了解新产品和科学发现

感谢您的订阅!