Sign up or login to see prices and to request offers

心肌标志物抗体 (138)

查看所有产品

肌钙蛋白I和肌钙蛋白复合物抗体 (43)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4T21

MAb
Cat.#

4T21cc

MAb
Cat.#

4TC2

MAb
Cat.#

4T45

MAb
1G11

肌钙蛋白T抗体 (12)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

RC4T19

MAb
RecChim406
Cat.#

4T19cc

MAb
Cat.#

4T19

MAb

肌钙蛋白C抗体 (3)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4TC2

MAb
Cat.#

4T27cc

MAb
7B9cc

ProBNP, BNP和NT-proBNP抗体 (18)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4BNP2 / 4BNP2cc

MAb
Cat.#

4NT1cc

MAb
Cat.#

4NT1

MAb

肌红蛋白抗体 (3)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4M23

MAb

PAPP-A抗体 (1)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4PD4

MAb
PAPP30

IGFBP-4抗体 (8)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4IGF4

MAb

MPO抗体 (6)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4M43

MAb

CRP抗体 (13)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4C28 / 4C28cc

MAb

其他心肌标志物抗体 (31)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4LA7cc

MAb
Cat.#

4ST2

MAb
Cat.#

4CD40

MAb
Cat.#

4F29

MAb

凝血和贫血抗体 (37)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4ER1

MAb
Cat.#

4F32

MAb
Cat.#

4F1

MAb
Cat.#

4Tr26cc

MAb

代谢综合征抗体 (22)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

2I1

MAb
Cat.#

2I3

MAb
Cat.#

2IP10cc

MAb
Cat.#

2AN6

MAb

肾病标志物抗体 (31)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

PCC2

MAb
Cat.#

4T24cc

MAb
15C7cc
Cat.#

4CC1

MAb
Cat.#

4T24

MAb

激素抗体 (32)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

2PL7

MAb
Cat.#

2C2cc

MAb
XM210cc
Cat.#

2C2

MAb
Cat.#

4C10 / 4C10cc

MAb

肿瘤标志物抗体 (32)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4HE6

MAb
Cat.#

4CA30cc

MAb
3C8cc
Cat.#

4C29

MAb
Cat.#

4F16

MAb

神经生物学抗体 (17)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4NF3

MAb
N/A
Cat.#

4G25

MAb
Cat.#

4N6

MAb
Cat.#

4S37

MAb

免疫球蛋白和血清学抗体 (26)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

1G3cc

MAb
5G12cc
Cat.#

1G4cc

MAb
5C7cc
Cat.#

1E4/1E4cc

MAb
Cat.#

1G2cc

MAb
2C11cc

炎症标志物抗体 (40)

查看所有产品

炎症标志物抗体 (32)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4SA11

MAb
Cat.#

4C10 / 4C10cc

MAb
Cat.#

4C28 / 4C28cc

MAb
Cat.#

4PC47

MAb

细胞因子抗体 (8)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4IL6

MAb
Cat.#

4I22

MAb
Cat.#

4IL12

MAb
11E5
Cat.#

4T10

MAb

传染病抗体 (78)

查看所有产品

其他急性呼吸道疾病抗体 (7)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

3ND5

MAb
Cat.#

3ReS21cc/3ReS21

MAb
Cat.#

3AV13

MAb
8C4

肝炎抗体 (5)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

3HB17

MAb
Cat.#

3HB12

MAb

性传播疾病 抗体 (5)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

3HP18

MAb
Cat.#

3HP16

MAb

其他传染病抗体 (23)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

3CFP1

MAb
Cat.#

3SO22

MAb
10B10G
Cat.#

3CV2

MAb
Cat.#

3CV4

MAb

兽医抗体 (100)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4RB2

MAb
Cat.#

4SA11

MAb

犬抗体 (31)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4CC5

MAb
Cat.#

4VS4

MAb
Cat.#

3CD10

MAb
Cat.#

3PV16

MAb

牛抗体 (3)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

3BCV1

MAb
5A4
Cat.#

3FM2

MAb
2D2
Cat.#

3R10

MAb
3C10cc

马抗体 (7)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

4VS4

MAb

禽类抗体 (9)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

3H5N

MAb
Cat.#

3HI7

MAb
Cat.#

3ND5

MAb

其他动物抗体 (41)

查看所有产品

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

2T7

MAb
3A6
Cat.#

4T19

MAb
Cat.#

2IP10cc

MAb
Cat.#

2T6

MAb

微生物和植物毒素抗体 (5)

产品名称
货号#
单克隆抗体
Cat.#

2S4

MAb
Cat.#

2TE8

MAb

注册我们的电子新闻

了解新产品和科学发现

感谢您的订阅!